Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano: 2018-10-30 21:35, Numer artykułu: 6532

Informacje o egzaminie zawodowym dla zawodu

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

dostępne są na stronach WWW.cke.edu.pl, WWW.oke.gda.pl oraz w informatorach znajdujących się w bibliotece i w pracowniach zawodowych.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.

Obecnie nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:

 • z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego,
 •  na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 •  osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych,
 • osób dorosłych - uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy /składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent składa dyrektorowi szkoły :

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza.

 

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, wskazanych przez dyrektora CKE., wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla danego ucznia/słuchacza/absolwenta.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do niepełnosprawności zdającego nie może wykraczać poza warunki, w których odbywał naukę. Zdający w trakcie egzaminu korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

 

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy, okręgowa komisja egzaminacyjna może wezwać zdającego na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na określonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno być zorganizowane nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  [343404 ] wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 K1 T.6.                  Sporządzanie potraw i napojów.   [egzamin - czerwiec klasa III]

 K2 T.15.               Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. [egzamin - styczeń klasa IV ]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego

z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub
 • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Czas na wykonanie zadania praktycznego dla kwalifikacji K1.T.6. wynosi 120 minut.

Czas na wykonanie zadania praktycznego dla kwalifikacji K2.T.15. wynosi 150 minut.

 

Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację.

 Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
 •  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wyniki ustalone przez komisję okręgową sa ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Osoba, która posiada:

 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie,

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ,oraz

 •  świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej − może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Możliwości kształcenia w zawodzie

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w 4-letnim technikum. Istnieje również możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie obu kwalifikacji.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które

 • nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
 • nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • przerwały egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:
 • uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego,
 • osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. Po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.